Smlouva o poskytování služeb

                   VZOR

 

    Smlouva o poskytování služeb

 

Poskytovatel:  Ing.Martin Kupka

Na Vyhlídce 181

252 06 Měchenice

IČ: 47566248

č.ú.

Odběratel:       XY

IČ:

č.ú.

čl.1.    Předmět poskytované služby

Poskytovatel poskytne odběrateli výuku anglického jazyka  v rozsahu uvedeném níže.

čl.2.    Rozsah poskytované služby

Výuka bude probíhat každý týden v následujících termínech, pokud se obě strany nedohodnou jinak, a  to písemným dodatkem  k této smlouvě:

čl.3.     Cena za poskytnutou službu

Cena za poskytnutou službu činí …,- Kč za 45 minut výuky.

čl.4.     Způsob účtování a úhrady

Poskytovatel vystaví objednateli vždy na začátku měsíce fakturu na provedení služby v daném měsíci. Faktura je splatná do deseti dnů ode dne vystavení. Objednatel provede úhradu částky uvedené na faktuře převodem na účet poskytovatele.

čl.5.     Platnost smlouvy a podmínky výpovědi

Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu a sjednává se na dobu neurčitou. Poskytovatel i odběratel mohou smlouvu vypovědět jen písemně a to i bez udání důvodu. Výpovědní lhůta je dva měsíce a začíná běžet prvním dnem  měsíce následujícího po měsíci ve kterém byla výpověď podána.

čl.6.     Další ujednání

Pokud poskytovateli vznikne překážka v práci a není schopen službu poskytnout, je povinen se s odběratelem dohodnout na náhradní výuce v termínu uvedeném níže. Pokud odběrateli vznikne překážka  a nedostaví se na výuku, je povinen se dohodnout s poskytovatelem na náhradní výuce v termínu uvedeném níže.

V případě kumulace překážek ze strany poskytovatele se obě strany dohodnou na náhradní výuce v měsíci následujícím po měsíci ve kterém došlo ke kumulaci nebo na odečtení úhrady od měsíce následujícího po měsíci kdy kumulace vznikla.

V případě kumulace překážek ze strany odběratele a jeho neschopnosti dostavit se na náhradní výuku v náhradních termínech v měsíci následujícím po měsíci ve kterém ke kumulaci došlo, částka za nevyužitou službu propadá ve prospěch poskytovatele.

Náhradní termíny výuky:

Smlouva je vyhotovena ve dvou výtiscích. Jeden výtisk náleží poskytovateli. Druhý výtisk náleží objednavateli.

v Praze dne:

poskytovatel                                                       objednatel


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s