Obecné podmínky výuky

Obecné podmínky výuky angličtiny poskytované firmou LEAP-anglicky líp

Výuka probíhá zpravidla individuálně pro jednoho studenta. Může probíhat ve dvojici či trojici, dohodne-li se tak poskytovatel se studenty. Úhrada kurzu se vždy dělí mezi účastníky kurzu.

Výuka probíhá zpravidla v lekcích, které trvají 90 minut. Je možné dohodnout též výuku v 60 minutové lekci.

Kurzovné si student předplácí vždy na jeden kalendářní měsíc dopředu.

Úhrada probíhá bezhotovostně, převodem z účtu studenta na účet poskytovatele.

Poskytovatel může studentovi vystavit fakturu. V případě firemní výuky je vystavení faktury samozřejmostí. Poskytovatel se zavazuje respektovat fakturační termín daný vyhláškou.

Student se zavazuje uhradit kurzovné před začátkem daného kalendářního měsíce, nejpozději však do termínu první lekce v měsíci. Není možné absolvovat výuku, která nebyla uhrazena předem!

Poskytovatel se zavazuje, že se na výuku každé lekce dostaví včas a nebude výuku nijak časově zkracovat.

Poskytovatel se zavazuje, že výuku v daném měsíci poskytne v plném rozsahu, odpovídajícím dohodnuté časové dotaci.

Pokud vznikne poskytovateli jakákoli překážka, zavazuje se, že studentovi nabídne v tomtéž měsíci náhradní lekci. Náhradní lekci je možné poskytnout i v měsíci následujícím, pokud s tím student souhlasí. Pokud není poskytovatel schopen náhradní lekci poskytnout, zavazuje se, že odečte částku kurzovného za neodučenou lekci od částky účtované v následujícím měsíci.

Pokud studentovi vznikne jakákoli překážka, zavazuje se, že svou neúčast oznámí poskytovateli, a to nejpozději 12 hodin před začátkem výuky. Za těchto podmínek se poskytovatel zavazuje nabídnout studentovi náhradní lekci. Pokud svou neúčast student oznámí v termínu kratším než 12 hodin, poskytovatel si platbu za výuku nárokuje v plné výši.

Ve skupinových kurzech se v případě absence studenta lekce nenahrazují a platba za lekci se nevrací ani nepřevádí do následujícího měsíce.

V kurzech pro děti a mládež si poskytovatel nenárokuje  úhradu lekce v případě, že se dítě nedostaví z důvodu školních prázdnin, účasti na škole v přírodě či školou organizovaném lyžařském či jiném sportovním výcviku. Zákonný zástupce dítěte se zavazuje uhradit nevyužitou lekci v případě jiného druhu absence (nemoc, návštěva příbuzných, rodinná akce, atd.), pokud dítě neomluvil ve lhůtě 12 hodin před začátkem lekce. 

 

Poskytovatel se zavazuje nenárokovat si kurzovné v době, kdy si student vybírá řádnou dovolenou.

Student se zavazuje nenárokovat si vrácení kurzovného, pokud se rozhodne účast v kurzu okamžitě ukončit nebo pokud zamešká lekci/lekce a nevyvine snahu domluvit si s poskytovatelem náhradu v průběhu stávajícího, případně následujícího kalendářního měsíce.

Cena kurzovného je pevně stanovena v ceníku služeb. Není možné ji během kurzu měnit.

 Tuto dohodu stvrzují účastníci ústním souhlasem s podmínkami. Lze ji však stvrdit i písemně, pokud si to student přeje.

 

 


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s